Kadaverintyg - Veosol Teknik AB - Din energi-installatör i Örebro län

veosol_lantbruk_huvud

Förbränningsanläggning för förbränning av hela djurkroppar.

Veosol erbjuder sina kunder att göra temperaturmätning samt utfärda intyg för förbränning av kadaver enligt jordbruksverkets och EU’s regler. Har Du dessutom serviceavtal på din gårdspanna hos oss erhåller Du 50% rabatt på denna tjänst. Tveka inte att kontakta oss för mer information.

 

“(…) Temperaturmätning. Att anläggningen lever upp till kravet på 850º C under förbränningen måste kunna visas upp för kontrollmyndigheten. Jordbruksverket lägger i beslut om godkännanden in villkor om att temperaturen ska kontrolleras vid normal drift åtminstone en gång per år”

“(…) Avläsningen ska göras av en oberoende person som har som yrke att göra service eller kontroller på denna typ av panna. Den som utför avläsningen ska dokumentera och underteckna resultatet och dokumentet ska kunna visas upp vid kontrolltillfället.”

Länk/källa

 

Nedan finner Du länkar till berörda dokument lagrade hos oss, notera dock att http://www.jordbruksverket.se alltid har den mest uppdaterade informationen.

 


2015-02-23 Förbränningsanläggning för förbränning av hela djurkroppar.pdf

“Detta dokument är en sammanställning av delar ur

  •  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter), och
  • Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen”

 


2010-04-16 Bilaga till vägledning med dnr 38-467310.pdf

“Kontroll av förbrännings- och samförbränningsanläggning för hela djurkroppar (gårdspanna) i primärproduktionen

  • Denna information är specifikt riktad till kommuner som har kontrollansvaret för förbrännings- och samförbränningsanläggningar som är godkända av Jordbruksverket och som förbränner animaliska biprodukter i primärproduktionen (s.k. gårdspannor).”